Põhiväärtused

MUSTJALA  LASTEAED-PÕHIKOOLI VISIOON JA MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

  • Visioon:

JÄTKUSUUTLIKU JA ARENGUVÕIMELISE LASTEAED-PÕHIKOOLI PÜSIMINE MAAPIIRKONNA HARIDUSKESKUSENA

  • Missioon:

KINDLUSTADA MAALAPSELE VÕRDSED VÕIMALUSED KONKURENTSIVÕIMELISE ALUS -JA PÕHIHARIDUSE OMANDAMISEKS KODULÄHEDASES KOOLIS

  • Põhiväärtused:

AUSUS            

täida lubadusi, tunnista eksimusi

AUSTUS         

austa iseennast ja teisi inimesi, vastastikune lugupidamine

INIMLIKKUS

 

ühiselt lahenduste otsimine, heatahtlikkus ja toetav suhtumine, ära sildista

MÕISTMINE   

kuula ära, tunneta, mõista

TÖÖKUS         

sihipärane tegevus eesmärkide saavutamisel

HARITUS        

teadmishimuline õpilane innustav ja hooliv õpetaja

AVATUS        

koostöö kodu, valla ja üldsusega

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 29.12.2023.