Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist

väljaarvamise kord Mustjala Lasteaed- Põhikoolis

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr.1-7/2

05.09.2018.a.

 

§1. Reguleerimisala

1        Korraga sätestatakse Saaremaa Valla Mustjala Lasteaed-Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord.

2        Korras lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 10 lg1 alusel ja Saaremaa Vallavalitsuse määrusest 6.03.2018 nr 2-2/6.

 

§2. Üldsätted

1        Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel on Saaremaa vald, tagatakse võimalus omandada põhiharidus valla munitsipaalkoolis.

2        Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

 

§3. Elukohajärgne kool

1        Kool loetakse elukohajärgseks, kui ta asub elukoha aadressile kõige lähemal.

2        Mustjala  Lasteaed-Põhikool on elukohajärgne kool Jauni küla, Järise küla, Kiruma küla, Kugalepa küla, Küdema küla, Liiküla küla, Liiva küla, Merise küla, Mustjala küla, Ninase küla, Ohtja küla, Paatsa küla, Pahapilli küla, Panga küla, Rahtla küla, Selgase küla,  Silla  küla, Tagaranna küla, Tuiu küla, Vanakubja küla, Võhma külas elavatele lastele.

 

§4. Õpilase kooli vastuvõtmine

1        Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem vormikohase taotluse  elektrooniliselt  Saaremaa vallale või paberkandjal kooli 30.aprilliks (taotluse vorm on lisatud käesolevale korrale), millele lisab:

a.      sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) koopia;

b.      õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;

c.      2 dokumendifotot.

 

§5. Põhiharidust omandava 2. -9 klassi õpilase üleminek ühest koolist teise

1        Koolikohustusliku 2. -9. klassi õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem või seaduslik esindaja vastavasisulise taotluse koolile.

 

§6. Õpilase koolist väljaarvamine

1.      Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:

a.      ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

b.      õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;

c.      direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu.

d.     direktori allkirja ja kooli pitseriga  kinnitatud klassitunnistuse jooksva

õppeaasta kohta, ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel

2.      Õpilase koolist väljaarvamisel seoses  kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ja tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist

 

§7 Õpilase üleminek ühest koolist teise

1        Kui õpilane asub õppima Mustjala Lasteaed-Põhikooli   õppeperioodi kestel, jätkab ta õpinguid seal, kus ta eelmises  koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta  on üle viidud.

2        Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu ,arvestades õpilase vanust ja seni  omandatud haridust, järgmistel juhtudel.

a)      välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta varem ei ole eesti õppinud

b)     isiku puhul, kellel puudub õpinguid tõendav dokument

c)      isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustaud õppes  ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi

d)     isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati   põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest  õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

 

§8 Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

1        Kooli õpilaste arvestust  peetakse õpilasraamatus ja Eesti Vabariigi haridusseaduse  §366  lg 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS)

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT