Mustjala Lasteaed-Põhikooli õppenõukogu 

2018-2019. õ.a. tööplaan

 

                                                                                               Kinnitatud direktori KK

nr.1-7/3     05.09.2018

 

Aeg

Teema

Vastutaja

Õiguslik alus

28.08

Kokkuvõte eelmise ÕN otsuste täitmisest

direktor

üldtööplaan

 

Täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine

Direktor, klassi-juhataja

ÕN pädevus ja tegutsemise kord

 

Kokkuvõte 2017/2018.õa. üldtööplaani täitmisest

Direktor

üldtööplaan

 

Arendusettepanekud  juhile lähtudes õpetajate eneseanalüüsist ja õppekasvatustöö tulemustest

aineõpetajad

ÕN pädevus ja tegutsemise  kord

 

Hinnangu andmine õppekasvatustööle

aineõpetajad

ÕN pädevus ja tegutsemise kord

 

2017/2018 õa üldtööplaani läbiarutamine, heakskiitmine Õppeaasta prioriteedid-eesmärgid

Direktor,

ped. personal

üldtööplaan

 

Huvitegevuse tööplaani kinnitamine

huvijuhid

üldtööplaan

 

 Tugiteenuste tagamine hariduslike erivajadustega õpilastele koolis, tugitegevuste mõju hindamine õpilase arengule

HEV koordinaator

ÕN pädevus  ja tegutsemise kord

 

Kooli tunnijaotusplaani kinnitamine. Õpetajate töökoormused

Direktor

ÕN pädevus ja töökord

 

Tasemetööde kinnitamine

 

PGS

27.11

Kokkuvõte eelmise ÕN otsuste täitmisest

Direktor

ÕN pädevus ja tegutsemise kord

 

Sisekoolitus-tervistedendav kool

T. Lõhmus  H. Raaper

Üldtööplaan

 

Õppetulemuste kokkuvõte I trimestril

Klassijuhatajad

Üldtööplaan

 

8.klassi loovtööde ja juhendajate kinnitamine

8.kl.juhataja

ÕN pädevus ja tegutsemise kord

 

Projektist „Roheline Kool”

huvijuht

ÕN pädevus ja tegutsemise kord PGS

 

Kooli 80.sünnipäev ja kokkutulek

direktor

 

 

Kooli raamatukogu komplekteerimine 2018./2019.õa.-õpikute tellimisest

H Raaper

Haridus-ja teadusministri 20.dets.2007.a. määrus nr.81§4

 

Kooli kodukorra reeglite ja koolikohustuse täitmine Koolikohustuse täitmise analüüs.

Klassijuhatajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02

Kokkuvõte eelmise ÕN otsuste täitmisest

Direktor

ÕN pädevus ja tegutsemise kord

 

Kokkuvõte II trimestri õpitulemustest

Klassijuhatajad

ÕN pädevus ja töökord

 

Põhikooli lõpueksamite kinnitamine

Direktor

Haridus-ja teadusministri 2.juuni 2008.a. määrus nr.31

 

Kevadine  õppeeksursioon

klassijuhatajad

 

 

Digivahendite kasutamine tunnis

direktor

 

21.05

9.klassi eksamitele lubamine

Ped.personal

Määrus kehtestatakse PGS

 

Õpilaste tunnustamine

direktor

 

7.06

III trimestri kokkuvõte 1.-8.klass

direktor

ÕN töökord

 

Täiendav õppetöö

 

ÕN pädevus

 

Ülevaade tasemetöödest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06

9.klassi  lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine

Direktor

Määrus kehtestatakse PGS §24 lg41 ja §29 lg3 alusel ja kooskõlas§29 lõikega 2 HM 2.06 2008

 

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT