Mustjala Lasteaed-Põhikooli

individuaalse õppekava rakendamise kord

 

 Kinnitatud direktori  21.10.2011 käskkirjaga nr 9

 

 

1.      Üldosa

 

1.1.   Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

 

1.2.   IÕK  eesmärk on jätta õpilane haridusprotsessi mõjuvälja ning aidata teda, individuaalsetest vajadustest lähtuvalt, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud üldkohustusliku õppesisu ja –tulemuste omandamisel. 

 

1.3.   IÕK koostamise alus on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §18 (RT I 05.07.2010, 41, 240)  ja Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §8 lg 5.

1.4. IÕK rakendatakse vanema avalduse, klassijuhataja, aineõpetaja, eripedagoogi, direktsiooni, arsti, psühholoogi ettepanekul või nõustamiskomisjoni soovitusel.

1.5. Individuaalse õppekava (edaspidi IÕK)  koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste.

1.6. IÕK  koostab aineõpetaja ning kokkulepete sõlmimist koordineerib klassijuhataja.

 

1.7. IÕK rakendamise otsustab direktor.

 

2.     Individuaalse õppekava rakendamise võimalused

2.1. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.

2.2. Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.

3.3. Õpilasele, kelle veerandihinne on «puudulik» või «nõrk», kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, määratakse klassijuhatajaga toimuval õpitulemusvestlusel   kooli tugisüsteemidest  konsultatsioonitunnid, õpiabirühma tunnid, pikapäevarühma õppetunnid või logopeediline abi.

 

3.4. Õpilasele, kelle veerandihinne on kaks õppeveerandit järjest «puudulik» või «nõrk», kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata koostatakse aineõpetaja poolt IÕK, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused.

 

 

3.      Individuaalse õppekava koostamise korralduslikud alused

 

3.1.   IÕK rakendamise avaldus, nõustamiskomisjoni otsus või soovitus esitatakse kirjalikult kooli direktorile.

 

3.2.   IÕK sisu põhineb kooli õppekaval, kuid selles võib esitada vähendatud või kõrgendatud nõudeid õppesisule ja -tulemustele, minemata vastuollu riikliku õppekavaga (vähendatud õpitulemuste ja õppeaine asendamise korral mõne muu ainega on nõutav nõustamiskomisjoni otsus).

 

3.3.   IÕK võib kehtestada õpilasele konkreetse õppevormi (vajadusel individuaalse tunniplaani) ja erisused õpitulemuste hindamisel.

 

3.4.   IÕK, mis arvestab õpilase võimeid ja individuaalseid iseärasusi (erivajadusi) koostavad aineõpetaja(d), koostöös klassijuhataja, õpilase ja vanemaga, vajadusel kaasatakse sotsiaaltöötaja, sotsiaalpedagoog ja psühholoogiga.

 

3.5.   IÕK kokkuleppe ja ajakava esitab aineõpetaja  õppeveerandi alguses (hiljemalt õppeveerandi esimese nädala lõpul) õppealajuhatajale.

 

3.6.   IÕK järgi õppimiseks sõlmitakse õpilase, tema vanema ja direktori või tema poolt volitatud isikuga kokkulepe, mis sätestab vastastikused õigused ja kohustused.

 

3.7. IÕK järgi õppimise (õpilase ja/või lapsevanema avalduse alusel) katkestamise või lõpetamise aluseks võib olla kokkulepete rikkumine, mitterahuldavkäitumine või mitterahuldav õppeedukus vastavas aines.

 

3.8.  IÕK alusel toimuv õpetamine ei kuulu eraldi tasustamisele riiklikest vahenditest.

 

Lisad:

LISA 1 Individuaalse õppekava kokkulepe

LISA 2 Individuaalne õppekava aines

 

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT