Kodukord

Kinnitatud  direktori käskkirjaga  nr.1-7/12  23.01.2014

muudetud kk  nr.1-7/6  17.11.2016


ÜLDSÄTTED

1.    Mustjala Lasteaed-Põhikooli  kodukord sisaldab kooli õpilaste ja töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid. Kooli õpetajad, töötajad ja õpilased austavad kõigi õpilaste õigust ja kohustust õppida, õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi ning kõigi koolitöötajate õigust ja kohustust tagada koolis häireteta töö.

2.    Kodukord kehtestab õpilaste käitumisnormid ja -reeglid. Kodukorra järgimist arvestatakse õpilase käitumise hindamisel.

3.    Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, on viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt nii koolis kui väljaspool kooli.

4.    Kool paneb kodukorra välja õpilastele nähtavas kohas ja avalikustab selle kooli kodulehel.

 

 

ÕPILASE VASTUTUS JA KOHUSTUS

Õpilaste õigused ja kohustused on esitatud lähtuvalt kooli põhimäärusest.

 

Õpilasel on õigus:

1.    võtta osa õppetööst, saada õppekavas ettenähtu omandamisel täiendavat abi õpetajalt tema üldtööaja raames õpetaja poolt määratud ajal;

2.    võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kasvatustööplaanile;

3.    osaleda pikapäevarühma tegevuses;

4.    esindada kooli võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel jms üritustel;

5.    moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selle töös; osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;

6.    teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korralduse osas;

7.    saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;

8.    kasutada klassivälises töös tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-ja tehnilisi vahendeid; kõigi ürituste toimumise aeg ja koht lepitakse kokku kooli direktoriga; õhtused õpilasüritused koolis lõpevad hiljemalt kell 22.00;

9.    pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, direktori, hoolekogu või valla sotsiaaltöötaja poole.

10.  

Õpilasel on kohustus:

1.    suhtuda kaaskondlastesse tähelepanelikult ja sallivalt;

2.    teavitada igast vägivallajuhtumist, esemete kadumisest ja kooli vara lõhkumisest koheselt kooli töötajat;

3.    täita kooli töötajate korraldusi;

4.    ruumides, kus on kehtestatud oma sisekord, käituda sellele vastavalt;

5.    hoida kooli ruumides ning territooriumil puhtust ja korda;

6.    hoida kooli vara; rikkumise puhul lõhutud vara (vajadusel lapsevanema abi kasutades) parandada või hüvitada;

7.    mitte filmida või pildistada ilma pildistatava isiku loata;

8.    vältida teisi ja ennast ohustavate esemete ja ainete kooli kaasatoomist – selliste esemete või ainete omamisest teavitatakse õpilase vanemaid ja vajadusel õigusorganeid; esemed või ained võetakse kooli töötaja poolt hoiule ja tagastatakse ainult õpilase vanematele;

9.    olla lojaalne oma koolile, austada kooli sümboolikat ja lippu.

10. mitte kasutama koolis ega kooli territooriumil e-sigaretti

 

 

KOOLI PÄEVAKAVA

Üldist

1.    Koolimaja on avatud kell 7.00 – 18.00.

2.    Tunnid algavad kell 8.30 ja toimuvad 45-minutiliste õppetundidena või muus vormis vastavalt kooli õppekavale ja direktori kinnitatud tunniplaanile. Tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel.

  1. Tunniplaani muudatustest teavitab õpilasi ja vanemaid klassijuhataja.
  2. Vähemalt kord nädalas on igal õpetajal kindel konsultatsiooniaeg, mis avalikustatakse kooli kodulehel. Konsultatsioon ja järelevastamine toimub aineõpetaja juures.
  3. Õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on nähtaval kooli kodulehel.
  4. Koolis on klassipäevikuna kasutusel elektrooniline e-päevik, mis sisaldab tunnikirjeldusi, kodutöid, hindeid, märkuseid, puudumisi ja hilinemisi, puudumiste  põhjuseid, vabastusi, õpilase ja vanema kontaktandmeid, aruandeid, õppematerjal

7.    Õpilasel on kohustus järgida kooli päevakava ja osaleda aktiivselt õppetöös, vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele, segamata teisi õpilasi ja õpetajat.

8.    Õpilasel on koolipäevaks kaasas kõik vajaminevad õppevahendid ning õpilaspäevik. Õppevahendite puudumine ei vabasta õpiülesannete täitmisest.

9.    Tunni algust ja lõppu tähistab kellahelin kuni kell 13.10. Kolm  järjestikust kellahelinat tähistab õpilaste ja õpetajate kogunemist I korrusel, pidev helin tulekahju häiret.

10. Pikapäevarühm alustab tööd pärast 4. tundi kell 12.00  ning töötab kella 17.00ni.  Reedel toimub pikapäevarühm 12.00-14.00. Rühmas toimuva eest vastutab pikapäevarühma õpetaja.

11. Õpilase päevakava ning selle muudatused teeb õpilasele ja õpilase vanemale teatavaks klassijuhataja  kasutades kokkuleppel üht järgnevatest võimalustest:

a) kirjalik teade (e-koolis);

b) elektrooniline teade vanema antud elektronposti aadressile.

12. Tulekahju või muu ohu korral juhindub õpilane tuleohutuse juhendist ja evakuatsioonieeskirjadest ning täidab tingimusteta õpetaja korraldusi.

13. Võõrastel on juhtkonna loata koolimajas viibimine keelatud.

 

 

Hügieen, tervishoid, välimus

1.    Õpilane kannab koolis ja spordisaalis vahetusjalatseid, millel on soovituslikult mittemääriv tald; üleriided ja välisjalanõud paneb garderoobi. Garderoobi ei jäeta raha, mobiiltelefone ega muid isiklikke esemeid.

2.    Õpilane kannab puhast ja korrektset, õppeasutusse sobivat riietust.

3.    Pidulikel sündmustel kannab õpilane pidulikku riietust vastavalt ürituse eesmärgile ja etiketile.

4.    Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane sportlikku riietust ja jalatseid vastavalt tunni läbiviimise kohale.

Õppetund

1.    Tunnikella helisedes lähevad nii õpilased kui õpetajad koheselt klassiruumi. Tunni alustab ja lõpetab õpetaja. Tundi alustatakse tervitusega, kus õpetaja ja õpilased seisavad püsti.

2.    Õppetundi hilinemisel õpilane vabandab, vajadusel selgitab hilinemise põhjust.

3.    Õpilane märgib päevikusse  või vaatab e-koolist  ja täidab talle tunnis antud kodused ülesanded.

4.    Õpilane ei kasuta tunnis mobiiltelefoni või muid tunnis mittevajalikke tehnilisi vahendeid. Nimetatud seadmed peavad olema õppetundide ajal välja lülitatud. Vastasel juhul võib õpetaja need võtta hoiule koolipäeva lõpuni ja tagastada vastavalt kokkuleppele õpilasele või lapsevanemale.

5.    Õppetunnist võib õpilane lahkuda mõjuvatel põhjustel ainult õpetaja loal, koolist lahkumine tuleb kooskõlastada klassijuhatajaga.

6.    Koolitundide ajal toimuv õppekasvatustööga seotud üritus on õpilasele kohustuslik.

Vahetund ja söömine

1.    Vahetund on õpilastele puhkuseks, siis viibivad õpilased üldjuhul koridorides.

2.    Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetundide  on kaks , esimene 25 minutit, teine 15 minutit. 

3.    Vahetundide ajal peavad  õpilased   ilusa ilma korral õues viibima.

4.    Söögisaalis viibib õpilane ainult söögivahetunnil.

Korrapidamine

1.    Koolis on  klassikorrapidajad  ning üks korrapidajaõpetaja, kes tagab korra korrustel. Kooli korrapidamise graafiku koostab direktor. Graafiku õigeaegse väljapaneku eest vastutab direktor.

2.    Korrapidajaõpetaja  ülesandeks on:
1) õpilaste  vahetusjalatsite kontroll;

2) ilusa ilma korral õpilaste õue suunamine
3) vahetundidel  koridorides korra pidamine, juhindudes oma tegevuses käesolevast kodukorrast;
4) tekkivatest puudustest ja probleemidest  direktorile/klassijuhatajale teatamine;

3.     Klassikorrapidaja ülesandeks on korjata suurem praht ja pesta klassitahvel, vajadusel asetada toolid laudadele. Klassi korrapidamise graafikut peab klassijuhataja.

 

 

ÕPPEST PUUDUMINE JA PUUDUMISEST TEAVITAMINE

1.    Õpilane ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta temale ettenähtud õppest.

2.    Õppepäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda vaid arsti või klassijuhataja/õpetaja loal.

3.    Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Klassijuhataja hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

3) olulised perekondlikud põhjused;

4) kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel või muul üritusel ainult korraldava õpetaja loal ja klassijuhataja ning aineõpetajatega kooskõlastatult.

4.    Õpilase puudumise põhjusest on vanem kohustatud teavitama klassijuhatajat või saatma teate kooli üldmeilile kool@mustjala.edu.ee  ,e-kooli või telefonile 45 79 724 puudumise esimesel päeval. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

5.    Vanem esitab klassijuhatajale tõendi lapse koolist puudumise kestusest hiljemalt teisel päeval pärast puudumise põhjuste äralangemist. Tõendi mitteesitamisel 3 päeva möödudes kooli tulemisest loetakse puudumine põhjuseta puudumiseks.

6.    Pikemaajalise (rohkem kui 3 päeva) etteplaneeritud õppetööst puudumise korral teavitab õpilase vanem kooli kirjalikult.

7.    Perekondlike põhjuste kohta annab õpilane vajadusel täiendavaid selgitusi ainult klassijuhatajale.

8.    Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise kohta on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes selgitab välja puudumise tegelikud põhjused ja tagab koolikohustuse täitmise.

9.    Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab klassijuhataja hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

10. Klassijuhataja peab puudumiste üle arvestust ning sellest sõltub õpilase käitumishinne. Kokkuvõtte puudumistest teeb klassijuhataja õpilase vanemale teatavaks õpilase hinnetelehel vähemalt üks kord trimestri jooksul.

11. Arsti või lapsevanema poolt antud tõend õpilase tervisliku seisundi kohta vabastab õpilase kehalise kasvatuse tunnis kaasategemisest, kuid ei ole aluseks sellest puudumisele.

12. Koolikohustuse mittetäitmise korral rakendatakse järgmisi mõjutusmeetmeid. Õppeperioodi jooksul: 1)  10 tundi põhjuseta puudumist – kirjalik noomitus, 2) 15tundi põhjuseta puudumist – käitumishinde alandamine mitterahuldavaks, 3) alates 20 tunnist – valla sotsiaaltöötaja teavitamine.

 

 

ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE, TÖÖVIHIKUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE NING ÕPIKUTE KOOLILE TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD

1.    Kool võimaldab õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, -vihikuid ja -lehti.

2.    Õpilane või tema vanem peab kandma kasutamiseks antud õppevahendite säilitamiseks vajalikud kulud.

3.    Õpilane peab tema kasutusse antud õpikud õppeaasta lõpus tagastama aineõpetajale.

4.    Õppekirjanduse kogust laenutatakse teavikuid ja õpikuid individuaalselt õpilasele.

5.    Tagastamata või rikutud raamat tuleb õpilasel või vanemal asendada või välja maksta. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.

 

 

VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS

1.    Kool loob õpilaste ja kooli töötajate koolis viibimise ajal vaimset ja füüsilist turvalisust ning tervise kaitset tagavad tingimused.

2.    Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Ohtlike situatsioonide tekkimise ja vägivalla ennetamiseks ning turvalisuse tagamiseks peavad vahetundide ajal koridorides korda korrapidajad, koolitädid, õpetajad

3.    Õpilaste ja kooli töötajate turvalisust ohustavatest juhtumitest või olukordadest tuleb koheselt teavitada lähimat kooli töötajat, kes asub tekkinud olukorda lahendama ning teavitab vajadusel kooli juhtkonda.

4.    Õppetöö käigus õpilasega toimunud õnnetusjuhtumist teavitab kooli töötaja koheselt kooli direktorit ja õpilase klassijuhatajat, kes esimesel võimalusel informeerib sellest vanemat.

5.    Ohu korral tuleb säilitada rahu ja järgida kooli töötajate poolt antavaid korraldusi. Tegutsemine ohu korral toimub vastavalt erijuhenditele ja juhistele.

6.    Kooli direktor  teavitab tõsisematest juhtumitest kooli hoolekogu ja vallavalitsust.

7.    Juhtumite lahendamiseks kaasatakse vajadusel valla sotsiaaltöötaja ja politsei esindaja.

 

 

ÕPILASTE HINDAMINE, HINDAMISEST TEAVITAMINE JA TUNNUSTAMINE

1.    Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassi- ja aineõpetajad ning klassijuhatajad õppeveerandi algul.

2.    Õpilase vanemaid teavitatakse õpilase õppetulemustest e-kooli kaudu, kuhu kantakse kõik õpilasele pandud hinded ja antud hinnangud. Klassijuhataja saadab õpilase vanemale vähemalt korra trimestri jooksul koju hinnetelehe. Hinnetelehed tagastatakse klassijuhatajale koos lapsevanema allkirjaga.

3.    Kokkuvõtvatest  trimestri- ja aastahinnetest ning käitumise ja hoolsuse hinnetest teavitab kool vanemat klassitunnistuse kaudu e-koolis ja paberkandjal aasta lõpus.

4.    Õpilaste tunnustamine toimub vastavalt kodukorra punktile 7.5, õpilaste kiituskirjaga tunnustamise korrale

5.    Tunnustuseks õpilasele on:
1) tunnustus õpetajalt: a) suuline kiitus, b) kirjalik kiitus;

2) tunnustamine direktori käskkirjaga kooli väärika esindamise või kooli huvides
hästi täidetud ülesande eest: a) õppenõukogu otsuse põhjal, b) klassijuhataja, õpetaja või õpilasorganisatsiooni ettepanekul, c) direktori algatusel.

3) Autahvlile kandmine eduka õppimise ja eeskujuliku käitumise eest (tunnistusel hindeid “5” rohkem või sama palju kui hindeid “4” ja käitumine eeskujulik).

4) Kiituskiri väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest.

5) Kiituskiri väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes.

6) Kooli tänukirjaga autasustamine

Tänukiri antakse kooli õppenõukogu otsuse põhjal. Ettepaneku õppenõukogule teeb klassijuhataja, huvijuht, aineõpetaja või kooli juhtkond. Tänukirjaga autasustatakse: a) klassivälises töös aktiivselt osalenud lõpetajaid, b) rahvusvahelistel, üleriigilistel ja piirkondlikel aineolümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel kooli edukalt esindanud õpilasi ja nende juhendajaid; c) kiitusega lõputunnistuse saanud õpilase vanemaid.

6.    Kõik tunnustused avalikustatakse kas kirjalikus või suulises vormis kooli kollektiivile.

 

 

ÕPILASTELE TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE

1.    Koolis võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud tugi- ja mõjutusmeetmeid eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja

2.    Õpilasele võib rakendada üht või mitut järgnevat tugimeedet:
1) arenguvestluse läbiviimine,
2) individuaalse õppekava rakendamine,
3) õpilase suunamine pikapäevarühma,
4) õpilase suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi,
5) õpilase suunamine tugispetsialisti juurde.

3.    Õpilasele võib rakendada üht või mitut järgnevat mõjutusmeedet:
1) õpilase käitumise arutamine koos vanemaga, leping õpilasega käitumise muutmiseks;
2) kirjalik märkus õpilaspäevikus;
3) õppetööks mittevajalike esemete kooli hoiulevõtmine;
4) õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
5) kirjalik noomitus direktori käskkirjaga, mille koopia saadetakse vanemale;
6) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
7) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis;
8) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
9) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
10) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
11) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad tulemused. Punktides 4) – 7) sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik. Punktis 10) – 11) sätestatud mõjutusmeetme rakendamise otsustab õppenõukogu.

4.    Süstemaatiliste kooli kodukorra rikkumiste või ühekordse eriti jämeda rikkumise korral hinnatakse õpilase käitumine mitterahuldavaks.

5.    Õpilaste mõjutamist puudutav direktori käskkiri vormistatakse klassijuhataja, aineõpetaja või kooli  direktori ettepanekul.

6.    Õpilasele tugi- või mõjutusmeetme rakendamisest teavitab klassijuhataja õpilase vanemat.

 

Lisa 1 MUSTJALA LASTEAED_PÕHIKOOLI ÕPILASE KIITUSKIRJAGA TUNNUSTAMISE KORD (21.09.2010 käskkiri nr.18)

1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kõikide klasside õpilasi, kelle aastahinded on kõigis õppeainetes “5” (muusika, kunst ning kehaline kasvatus võivad olla ka “4”) ning kelle käitumishinne on “eeskujulik” või “hea“

2.Kiituskirjaga „Väga heade  tulemuste eest üksikutes õppeainetes „põhikooli lõpetamisel.

3.Kiituskirjaga lõputunnistus

Mustjala Põhikool, Mustjala, 93601 Saaremaa  |  Õpetajate tuba: 457 9724  |  direktor, faks: 457 9710  |  kool@mustjala.edu.ee  |  sisukord

doIT